Roeland.Boutique verkoopsvoorwaarden

Deze webshop is eigendom van Roeland.Boutique BV met als maatschappelijk zetel:
Papestraat 9 Wevelgem. Telefoon: 056 44 43 93. E-mail: info@selectednation.be
Ondernemingsnummer: BE0817.315.565.

De volgende algemene voorwaarden beheersen iedere offerte, verkoop, levering van koopwaar door BV Roeland Boutique. De klant wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur, ongeacht eventuele voorwaarden die de klant op eigen documenten zou vermelden.

Door te klikken op onze verkoopsvoorwaarden verklaring verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende:

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.
Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking (alle labels in goede staat en nog aan kleding bevestigd) aan BV Roeland Boutique teruggestuurd worden.
Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via webshop@roelandboutique.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

PRIJZEN

Onze prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. De prijsoffertes zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgesteld. Alle wettelijke lasten en taksen vallen ten laste van de klant.

LEVERING

De leveringstermijnen zijn te goeder trouw doch slechts bij benadering opgegeven. Omstandigheden als brand, staking, lock out, ontploffingen, overstromingen, slecht weer, machinebreuk, schaarste aan drijfkracht, aan grondstoffen, aan brandstof, aan materieel, aan werkkrachten of aan transportmiddelen, ongevallen, …, alsmede alle omstandigheden die de uitvoering van een overeenkomst vertragen, hetzij bij ons, hetzij bij onze leveranciers of onderaannemers, worden in ieder geval beschouwd als overmacht wanneer zij de levering bemoeilijken of vertragen en verlenen ons het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigd te beschouwen of de uitvoering ervan op te schorten, dit alles zonder dat enige schadevergoeding door de klant kan gevorderd worden. Geen enkele order kan wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig door de besteller worden ontbonden of verbroken. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding. Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de initieel vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

In geval van verkoop, worden de goederen in ontvangst genomen en aanvaard in onze magazijnen, voor hun vertrek. Alle bestelde goederen en materialen worden altijd vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer overeengekomen is dat wij instaan voor het vervoer. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de klant.

Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven onze eigendom totdat de klant aan al zijn verplichtingen ten aanzien van BV Roeland Boutique voldaan heeft, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens levering  van de goederen.
Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het verboden de geleverde goederen te vervreemden voor algehele betaling en dit op straffe van een extra forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen. Het is de klant toegestaan de geleverde goederen te gebruiken alvorens volledige betaling, doch niet om ze op enige wijze onherkenbaar te maken en dit eveneens op straffe van een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen. Deze clausules doen daarenboven geen afbreuk aan de risico-overgang naar de klant van zodra de goederen voldoende werden afgezonderd en in ieder geval vanaf de levering.

Gebreken & klachten

Voor zover de aanvaarding niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten zichtbare gebreken of klachten betreffende de conformiteit van levering op straffe van verval gebeuren bij met foto’s geïllustreerd en gemotiveerd schrijven per email aan webshop@roelandboutique.be binnen de 1 dag na de levering van de goederen.

BETALING

Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord vanwege BV Roeland Boutique zijn de facturen van BV Roeland Boutique uitsluitend contant, netto en zonder korting onmiddellijk betaalbaar op de door BV Roeland Boutique aan te wijzen bankrekening.
Aangestelden van BV Roeland Boutique zijn niet bevoegd om betalingen in ontvangst te nemen. Eventuele klachten door de klant doen geen enkele afbreuk aan de onmiddellijke opeisbaarheid van de verschuldigde facturen aan BV Roeland Boutique.
In geval van laattijdige betaling zal door de klant aan BV Roeland Boutique op het factuurbedrag of op het openstaande saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo bij wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 12 % met een minimum van € 125, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. De in gebreke blijvende klant dient in te staan voor alle schade en kosten, ook de kosten en honoraria van het rechtsbeding, voortvloeiend uit de inning van de vordering. Alle innings- en protestkosten van wisselbrieven en/of cheques vallen ten  laste van de klant.

ANNULATIE

Bij annulatie van een bestelling buiten de wettelijke termijn van het herroepingsrecht, is de klant steeds van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd, waarvan het minimum is vastgesteld op 25 % van de overeengekomen prijs en onverminderd het recht van BV Roeland Boutique om de overeenkomst wegens begane wanprestatie door de klant jegens de klant te ontbinden.

RECHTBANK

De overeenkomsten zijn steeds en uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement KORTRIJK bevoegd.